Splošno o delu svetovalne službe

SODELOVANJE Z UČENCI

Psihološka diagnostika in spremljanje spoznavnega, čustvenega in socialnega razvoja učencev  ter okoljskih dejavnikov, ki vplivajo na otrokov razvoj

Vpis otrok v 1. razred 9-letne osnovne šole:

 • načrtovanje, koordinacija in izvedba vpisa ter sprejema otrok v šolo (februar)
 • sodelovanje v komisiji za ugotavljanje pripravljenosti otrok za vstop v šolo (maj),
 • pomoč učencem pri vključevanju v šolsko življenje

Spremljanje prilagajanja učencev ter njihovega napredka v vseh letih šolanja (vse leto)

Ugotavljanje obremenjenosti učencev in predlogi za ustreznejše prilagajanje šolskih zahtev njihovim zmožnostim (vse leto)

 • Ugotavljanje individualnih posebnosti učencev za potrebe individualizacije pouka
 • Ugotavljanje socialnih odnosov, klime in kulture ter vzpodbujanje ustrezne sociodinamike v skupinah učencev
 • Seznanjanje učencev s psihološkimi vidiki procesa učenja in svetovanje učencem pri upoštevanju teh spoznanj

Delo z učenci z učnimi in vzgojnimi težavami  (vse leto)                                                  

 • Neposredna pomoč učencem z učnimi težavami
 • Svetovalno-preventivno delo z učenci pri izboljšanju kvalitete učenja (razvijanje učinkovitih strategij, metod in tehnik učenja, učnih navad, branju)
 • Svetovanje učencem s psihosocialnimi težavami (razvojne, situacijske krize)
 • Ugotavljanje vzrokov slabše učne uspešnosti in ovir v osebnostnem razvoju učencev
 • Ugotavljanje skladnosti učenčevih dosežkov z njegovimi zmožnostmi ter ugotavljanje vzrokov
 • Usmerjanje učencev, ki potrebujejo posebno diagnostično in terapevtsko obravnavo v specializirane ustanove

Delo z nadarjenimi učenci : koordinator za delo z nadarjenimi

 • zbiranje mnenj učiteljev
 • evidentiranje
 • identifikacija
 • sodelovanje  z razrednikom pri izdelavi IP za nadarjene
 • razgovori s starši
 • koordinacija aktivnosti za nadarjene

Delo z učenci s posebnimi potrebami

Ugotavljanje psiholoških značilnosti učencev s posebnimi potrebami in osebno svetovanje tem učencem (vse leto) ter izvedba postopka usmerjanja.

Karierna orientacija (aktivnosti izvajam v 8. in 9. razredu na razrednih urah ali po individualnem dogovoru)

 • Zbiranje podatkov o učencih za potrebe poklicnega svetovanja:
  • ugotavljanje interesov učencev: TPI ali KIK (do januarja, po potrebi do konca šolskega leta),
  • e – vprašalnik o poklicni poti: e-VPP (oktober ali november),
 • Informiranje učencev o poklicih in srednjih šolah ter usmerjanje učencev v nadaljnje izobraževanje (7., 8. in 9. razred – vse leto)
 • Prijave za vpis v srednje šole   (marec)

SVETOVALNO DELO S STARŠI

 • Seznanjanje staršev o načinu dela v 9-letni OŠ (izbirni predmeti, obvezni, neobvezni, skupine…)
 • Roditeljski sestanki za starše
 • Svetovanje staršem pri pomoči otrokom z razvojnimi, učnimi in vzgojnimi težavami ter socialna problematika (vse leto)
 • Kariena orientacija : informiranje staršev otrok  8. in 9. razreda, individualni razgovori o vpisu otrok v srednje šole, možnosti nadaljnjega šolanja, štipendij ….
 • Vpis šolskih novincev in razgovori o razvojnih značilnostih otroka,  razgovori o šolanju oz. odložitvi šolanja

Svetovalna delavka je dosegljiva vsak delavnik. Ker svoje delo dopolnjuje z izvajanjem dodatne strokovne pomoči in delom z učenci v razredu, je za srečanje zaželen vnaprejšnji dogovor, da bi se izognili čakanju ali morebitni odsotnosti delavke.

 

Kariena orientacija

 • Zbiranje podatkov o učencih za potrebe poklicnega svetovanja:
  • ugotavljanje interesov učencev: TPI ali KIK (do januarja, po potrebi do konca šolskega leta),
  • e-vprašalnik o poklicni poti: e-VPP (oktober ali november),
 • Informiranje učencev o poklicih in srednjih šolah ter usmerjanje učencev v nadaljnje izobraževanje (7., 8. in 9. razred – vse leto)
 • Prijave za vpis v srednje šole   (marec)
 • Razpis za vpis v srednje šole bo objavljen na straneh ministrstva za izobraževanje, znanost in šport predvidoma v januarju.

 

Vpis v prvi razred

V skladu z Zakonom o osnovni šoli (UL, RS, ŠT. 12/2006, spremembe in dopolnitve Ur. l. št. 102/2007) morate starši obvezno vpisati otroke, ki bodo v tekočem koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati osnovno šolo, dopolnili starost 6 let.

Vpis poteka v mesecu februarju v pisarni šolske psihologinje OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica. Starši bodo o vpisu obveščeni pisno po pošti in na spletni strani šole.

Nadarjeni učenci

Nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo visoke nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela, omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela.

Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli

 1. Faza evidentiranja učencev na predlog učiteljev, mentorjev, svetovalne službe (konec 3. razreda). Sestavi se evidenco vseh učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Kot kriterij se upoštevajo učni uspeh, dosežki, učiteljevo mnenje, tekmovanja, hobiji ter mnenje svetovalne službe. V skupino evidentiranih učencev so izbrani vsi učenci, ki izpolnjujejo vsaj enega od kriterijev. Evidentirane učence potrdi učiteljski zbor.
 2. Sestanek s starši – seznanitev staršev z ugotovitvijo učiteljskega zbora, pridobitev mnenja staršev o otroku in pridobitev soglasja za identifikacijo.
 3. Faza identifikacije(v 4. razredu) – na podlagi pisnih soglasij staršev učitelji ocenijo učence s posebno lestvico za ugotavljanje nadarjenosti (december). Kot nadarjen učenec je prepoznan tisti, ki vsaj na enem od testov ali na učiteljevi ocenjevalni lestvici doseže rezultat, ki sodi v zgornjih 10 % populacije enako starih vrstnikov. Učiteljski zbor potrdi identificirane nadarjene učence.
 4. Sestanek s starši– seznanitev staršev z rezultati identifikacije in pridobitev njihovega mnenja o otrokovi nadarjenosti, (februar).

 

Letovanja učencev

Učenci se lahko udeležijo zdravstvenega letovanja na Debelem Rtiču med poletnimi počitnicami, ki ga organizira Rdeči križ. Prijave zbira šolska psihologinja do konca maja. Prispevek staršev je od 0 do 80 evrov za enega otroka. Ob koncu šolskega leta v juniju je organiziran brezplačni tabor v Osilnici, katerega se vsako leto lahko udeležita dva učenca naše šole.

Nekaj koristnih povezav

Kontakt

Marjeta Mohar

 • 01 8350 553
 • marjeta.mohar@os-sodrazica.si

 

 

Dostopnost